Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο…

… την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου. Διαβάστε τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την 28η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συγκρότηση διαδημοτικής επιτροπής με το Δήμο Αθηναίων για την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών για το ρέμα Ποδονίφτη.

2. Συμμετοχή στο συλλαλητήριο της 17ης/3/2018 και στήριξη της δράσης του αντιφασιστικού κινήματος.

3. Αποδοχή ποσού 88.580 ευρώ α’ δόσης έτους 2018 επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου για κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών, βάσει της αριθ. 1/2018 απόφασης-εισήγησης της Δ.Ε.Π..

4. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου ποσού 50.000,00 € και διάθεση σχετικών πιστώσεων.

5. Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών του Δήμου και καθορισμός τρόπου ανάθεσης αυτών.

6. Έγκριση υποβολής αιτήματος στο ΑΣΕΠ για την αντικατάσταση-αναπλήρωση διοριστέων προκηρύξεων τέως Δήμου Νέας Χαλκηδόνας, που δεν αποδέχθηκαν τον διορισμό τους.

7. Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από έσοδα που προέρχονται από την καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους για το έτος 2018.

8. Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018.

9. Έγκριση Β΄ τροποποίησης Εσωτερικού Κανονισμού Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, βάσει της αριθ. 44/2018 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

10. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων Πλατείας Ελ. Βενιζέλου» (Α.Μ. 60/2016).
11. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών του Δήμου.

12. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μεταλλίων, κυπέλλων, πλακετών, επάθλων, κ.λ.π. για τις αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου για το έτος 2018 και διάθεση σχετικής πίστωσης.

13. Έγκριση μίσθωσης λεωφορείων για εκδρομές από τα Τμήματα Πολιτισμού – Παιδείας – Αθλητισμού -ΚΑΠΗ και μίσθωσης λεωφορείων για τα θαλάσσια μπάνια απόρων του Δήμου για το έτος 2018 και διάθεση σχετικής πίστωσης.

14. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αναλωσίμων και λοιπών υλικών και την δημιουργία των μακετών (ενημερωτικών εντύπων, αφισών, αεροπανώ, αναμνηστικών διπλωμάτων, καρτών συμμετοχής κ.λ.π.) για την υλοποίηση των αθλητικών – πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων του Δήμου για το έτος 2018 και διάθεση σχετικής πίστωσης.

• Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ