Πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Διαβάστε αναλυτικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 15 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς Ανδρέας Παπανδρέου» ( Π.Π.Ι.Ε.Δ.) , επί της οδού Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2, Νέα Φιλαδέλφεια (τηλ. 213 2049155)σε Δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, δυνάμει του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.Α’/87/76-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις διατάξεις του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
• «Διατύπωση σχετικής γνώμης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου με τίτλο «Διευθέτηση ρέματος Ποδονίφτη από τη Γέφυρα οδού Χαλκίδος έως τη Γέφυρα της οδού Εράτωνος» στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.»

Η ανωτέρω πρόσκληση θα σας αποσταλεί επίσης ηλεκτρονικά.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Μολακίδου Αλίκη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση amolakidou@neafiladelfeia.gr και στο τηλέφωνο213 2049037.

Ο Δήμαρχος
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος

Δείτε σχετικά και εδώ