Πρόγραμμα χρηματοδότησης Δήμων!

Διαβάστε αναλυτικά την είδηση

Ξεκινά με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ, το Πρόγραμμα ενίσχυσης Δήμων του Υπ. Εσωτερικών, «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με σκοπό την χρηματοδότηση έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών των ΟΤΑ Πρώτου βαθμού.

Βασικοί στόχοι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» είναι: α) Η ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης, β) η βελτίωση των υποδομών, γ) η αύξηση της απασχόλησης και δ) η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Δήμων.

Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος είναι η περίοδος 2018-2022, με δυνατότητα παράτασης, με δικαιούχους τους Δήμους, καθώς και νομικά πρόσωπα αυτών.

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 300.000.000 €.

Βασικά κριτήρια για την επιλογή των προς χρηματοδότηση δράσεων των Δήμων είναι: α) η συμβολή των υπό ένταξη μελετών, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στους αναπτυξιακούς στόχους του προγράμματος, β) η συμβολή στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του δήμου και γ) γενικότερα η σκοπιμότητα, ο ολοκληρωμένος και λειτουργικός χαρακτήρας και η ωριμότητα υλοποίησης των προτεινόμενων δράσεων.

Όσον αφορά τη διαδικασία, μετά την ένταξη των δράσεων στο «Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II», οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτημα χρηματοδότησης στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά σε δαπάνες των εγκεκριμένων δράσεων τους, το οποίο αίτημα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (π.χ. σύμβαση, τιμολόγιο, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής) όπως αυτά θα εξειδικεύονται στην πρόσκληση.

Η ανωτέρω Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, αφού ελέγξει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποστέλλει αίτημα εκταμίευσης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την πληρωμή των δικαιούχων του προγράμματος μέσω του ειδικού λογαριασμού που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 44165/27.12.2017 (Β’ 4593) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Πηγή: epoli.gr