Στα 3,65 εκ. ευρώ τα δάνεια του δήμου!

Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ

Στην τελευταία συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας (22/02/16) συζητήθηκε το θέμα:

«Υποβολή εισήγησης στο Δημ. Συμβούλιο για την αποδοχή όρων αναχρηματοδότησης των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων».

Ενώ το θέμα θα συζητηθεί και στην προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης (24/02/16, δείτε αναλυτικά τα θέματα εδώ). Συγκεκριμένα πρόκειται για το 8ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο:

«Αποδοχή όρων αναχρηματοδότησης των συναφθέντων δανείων του Δήμου με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής».

Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής παρόντες ήταν οι: Αρ. Βασιλόπουλος, Αρσ. Πρελορέντζος, Δημ. Αντωνόπουλος και Μιχ. Λάλος από την πλευρά της διοίκησης και ο Απόστολος Κόντος από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Απουσίασαν από τη συνεδρίαση οι κ. Γεωργαμλής και Αράπογλου.

Στη συνεδρίαση αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η επιτροπή να εισηγηθεί την αποδοχή των όρων της δανειακής σύμβασης με το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (λευκό ψήφισε ο κ. Κόντος).

Συγκεκριμένα ότι: «Αποδέχεται όλους τους όρους που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην 3579/28/1/2016 συνεδρίασή του με την οποία εγκρίθηκε η αναχρηματοδότηση των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου με το Τ. Π. & Δανείων συνολικού ποσού € 3.652.040,84 σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 81 του Ν.4316/2014, την με αριθμό 3541/5/2015 απόφαση Δ.Σ του Τ.Π. Δανείων και την 3576/7/2015 τροποποιητική αυτής. Το συνολικό ποσό άληκτου κεφαλαίου, την 31/12/2015 των συναφθέντων δανείων με το Τ.Π. & Δανείων ήταν € 3.652.040,84 και αναλύεται ως εξής:

Α. ποσό € 2.795.045,01 για συναφθέντα δάνεια ληξιπροθέσμων οφειλών

Β . ποσό € 856.995,83 για συναφθέντα δάνεια επενδυτικών σκοπών

Επιτόκιο χορήγησης: Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor 6 μήνου + περιθώριο 4,30% αναπροσαρμοζόμενο 1/1 & 1/7 εκάστου έτους».

Αναλυτικά όλα τα στοιχεία έχουν αναρτηθεί στο Διαύγεια.

Πλέον αναμένουμε τη συζήτηση του θέματος και στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπου και θα τοποθετηθούν όλες οι παρατάξεις που συμμετέχουν σε αυτό.