Νέα συνεδρίαση του Δ.Σ.

Την προσεχή Τετάρτη 25/11. Δείτε όλα τα θέματα

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 25 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος της Επιτροπής Εργαζομένων Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

2. Διαγραφή οφειλέτη από Βεβαιωτικό Κατάλογο Κ.Ο.Κ.

3. Έγκριση εκποίησης κινητών πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2016 και ορισμός δύο (2) Δημ. Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μελών της Επιτροπής εκτίμησης και προσδιορισμού του σχετικού τιμήματος.

4. Έγκριση 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2015.

5. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

6. Τροποποίηση της αριθ. 216/2015 απόφασης Δ.Σ. περί αναπροσαρμογής τελών χρήσεως πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων έτους 2016, βάσει νέας σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

7. Λήψη απόφασης επί της έκθεσης για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Γ΄ τρίμηνο έτους 2015, βάσει σχετικής απόφασης της Οικ. Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10.

8. Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου έτους 2016.

9. Έγκριση Ετησίου Προγράμματος Δράσης και προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Π.Π.Ι.Ε.Δ. οικ. έτους 2016, βάσει της αριθ. 53/2015 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

10. Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης οικ. έτους 2015, βάσει της αριθ. 78/2015 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

11. Έγκριση Ετησίου Προγράμματος Δράσης και προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης οικ. έτους 2016, βάσει της αριθ. 85/2015 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

12. Σκοπιμότητα εκπόνησης μελετών. – Αποδοχή χρηματοδότησης αυτών από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων με την Περιφέρεια Αττικής.
13. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή δύο αιθουσών πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού Γυμναστηρίου στο Δήμο Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Ν. Αττικής» (Α.Μ. 172/15).
14. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας».

15. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας».

16. Έγκριση σύστασης επιτροπής, η οποία θα αναλάβει να διαχειριστεί συνολικά το ζήτημα εκπομπής και έκθεσης των κατοίκων σε Η/Μ πεδία διαφόρων συχνοτήτων.

17. Αποδοχή παραίτησης και ορισμός νέων μελών σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων για την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος».

18. Επικύρωση οριστικών πινάκων των εγγραφών νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος για το σχολικό έτος 2015-2016.

19. Έγκριση διοργανώσεων: α) 1ης Έκθεσης Ιστορικών (παλαιών) Αυτοκινήτων και β) 2ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου σε ανώμαλο έδαφος και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

20. Έγκριση Πολιτιστικών & Εορταστικών Εκδηλώσεων Χριστουγέννων 2015 και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

21. Καθορισμός τελών καθαριότητας Λαϊκών Αγορών για το έτος 2016.

22. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2016.

23. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την Εκποίηση ή Εκμίσθωση των πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου έτους 2016.

24. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Παράδοσης και Παραλαβής Ακινήτων έτους 2016.

• Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ