Η 2η συνεδρίαση του νέου έτους…

για το δημοτικό συμβούλιο της πόλης. Διαβάστε αναλυτικά τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 27 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση διαγραφής μέρους βεβαιωτικών καταλόγων καταβολής Τ.Α.Π. λόγω εξόφλησης ή μη ύπαρξης των σχετικών οφειλών.

2. Έγκριση διενέργειας εργασιών του Δήμου έτους 2016.

3. Έγκριση σύναψης συμβάσεων υπηρεσιών με ιδιώτες.

4. Καθορισμός θέσεων περιπτέρων στο Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος και εξέταση αιτημάτων μετατοπίσεων – αποξηλώσεων, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

5. Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Π.Π.Ι.Ε.Δ. οικ. έτους 2016, βάσει της αριθ. 5/2016 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

6. Έγκριση τετράμηνης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου: «Επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων».

7. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας».

8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση-Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων».

9. Διάθεση πιστώσεων για την ετήσια επιχορήγηση των Νομικών Προσώπων του Δήμου.

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης ποσού 984,00 € για τις ανάγκες εκδήλωσης κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας των Κ.Α.Π.Η. Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος.

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης ποσού 1.800,00 € για τις ανάγκες εκδήλωσης κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας των Τμημάτων Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου.

12. Έγκριση παραχώρησης κοινής χρήσης χώρου στον Φυσιολατρικό-Πολιτιστικό σύλλογο «ΟΑΣΗ» και στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αντιοχειτών.

• Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ