Απολογισμός Δράσης Ψηφιακής Πολιτικής

Διαβάστε την ανακοίνωση της Περιφερειακής Αρχής Αττικής

Ενδεικτικός απολογισμός δράσης του Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Πολιτικής, Παναγιώτη Αθανασιάδη.
Οι πέντε βασικοί άξονες της δράσης της διοίκησης της Περιφέρεια Αττικής στον τομέα της Ψηφιακής Πολιτικής από τα τέλη του 2014 ως σήμερα με στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πολίτη, την ενίσχυση της διαφάνειας, την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και τη μείωση του κόστους των διαδικασιών καθώς και την προώθηση του κοινωνικού ελέγχου, μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
1. Εσωτερική Λειτουργία
2. Εξωστρέφεια
3. Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα
4. Πολιτική Προμηθειών
5. Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής
Ειδικότερα :
1.ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η εσωτερική λειτουργία αποτέλεσε τον άξονα στον οποίο αποδόθηκε ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι η άρτια προετοιμασία του εσωτερικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση έτσι ώστε η τελευταία να μπορεί με αξιόπιστο τρόπο να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε δράσεις που αφορούν στις παρεχόμενες προς τους πολίτες υπηρεσίες και τη βελτίωσή τους καθώς και σε παρεμβάσεις για το σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών προγραμμάτων και πολιτικών τόσο σε διαπεριφερειακό επίπεδο όσο και μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων της Αττικής.
Ενδεικτικές Δράσεις
Α. Ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας ελέγχου και αναμετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων στις Βουλευτικές Εκλογές του Γενάρη και του Σεπτέμβρη του 2015 – κάτι που έγινε για πρώτη φορά στην Περιφέρεια Αττικής.
Β. Επέκταση χρήσης ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου σε υπηρεσίες που λειτουργούσε χειρόγραφα και σύνδεση υπηρεσιών με το δίκτυο syzefxis.
Γ. Δημιουργία εφαρμογής διαχείρισης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Περιφέρειας Αττικής, με ταυτόχρονη αξιόπιστη απογραφή του, ανακατανομή του και εκπόνηση νέας πολιτικής σε ότι αφορά τη χρήση του και τη χρέωση του.
Δ. Στη βάση των αναγκών που καταδείχτηκαν από την προηγούμενη διαδικασία, διενεργήθηκαν διαγωνισμοί προμηθειών για την κάλυψη των πλέον επειγουσών αναγκών, ολοκληρώθηκαν οι διακηρύξεις και βαίνουν προς υλοποίηση οι διαγωνισμοί για τη ριζική ανανέωση του πεπαλαιωμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για τη συντήρηση του υφιστάμενου εξοπλισμού που δε χρήζει αντικατάστασης.
Ε. Δημιουργία εφαρμογής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και εισαγωγής ηλεκτρονικών διαδικασιών στο Περιφερειακό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.
ΣΤ. Μετάβαση σε νέο πληροφοριακό σύστημα στους τομείς του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, των οικονομικών, του προσωπικού και των τεχνικών έργων.
Ζ. Καταγραφή και επικαιροποίηση αναγκών για τη ψηφιοποίηση δεδομένων, αρχείων και εγγράφων των υπηρεσιών της Περιφέρειας.
Η. Επέκταση της χρήσης ψηφιακής υπογραφής και ενέργειες για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και του κατάλληλου λογισμικού για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακίνησης και διαχείρισης εγγράφων.
Θ. Έναρξη διαδικασίας για την ενοποίηση των πολλαπλών βάσεων και συστημάτων γεωχωρικών δεδομένων που διατηρεί η Περιφέρεια Αττικής σε ένα σύστημα και μία βάση.
2.ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
Ο άξονας της εξωστρέφειας αφορά το σύνολο των δράσεων και παρεμβάσεων που παράγουν άμεσα αποτελέσματα για τους πολίτες και ενισχύουν το ρόλο της Περιφέρειας ως καταλύτη στη διάδοση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και δράσεις που σχετίζονται με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων.
Πρόκειται για τον άξονα γύρω από τον οποίο θα επικεντρωθούν οι προσπάθειες της Περιφέρειας Αττικής για τη φετινή χρονιά, με δεδομένο ότι η Περιφέρεια είναι πλέον σε θέση να βασιστεί και να αξιοποιήσει όσα επιτεύχθηκαν στους τομείς της αναδιοργάνωσης, του εξορθολογισμού και του εκσυγχρονισμού της εσωτερικής λειτουργίας της από την ανάληψη της ευθύνης της διοίκησης το Σεπτέμβριο του 2014 ως σήμερα.
Ενδεικτικές Δράσεις
Α. Διενέργεια και ολοκλήρωση διαγωνισμού για τη μετάδοση των Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου
Β. Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης και της ευχρηστίας του ηλεκτρονικού ιστοτόπου της Περιφέρειας
Γ. Δημιουργία forum για την υποστήριξη της Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Αττικής (σε συνεργασία με την Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα) και χώρου για τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής (ΠΕΣΔΑ).
Δ. Δημιουργία σχεδίου απόφασης για τον καθορισμό των ανοιχτών, διαθέσιμων δεδομένων του φορέα.
Ε. Κάλυψη αναγκών τριών σχολείων με ανακατασκευασμένους Η/Υ της Περιφέρειας Αττικής
ΣΤ. Ολοκλήρωση προετοιμασίας για τη δημιουργία και λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών εντός του 2016.
3.ΑΝΟΙΧΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Σε ότι αφορά το κομμάτι της προώθησης του Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα έχουν διεξαχθεί σειρά προπαρασκευαστικών συναντήσεων με την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) και αναμένεται άμεσα η υπογραφή του σχετικού πλαισίου συμφωνίας.
Έχει ήδη συγκροτηθεί ομάδα εργασίας από υπαλλήλους της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την περαιτέρω μελέτη και διερεύνηση της εισαγωγής λύσεων ΕΕΛ/ΛΑΚ στη λειτουργία της Περιφέρειας.
4.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Σε ό,τι αφορά την πολιτική προμηθειών, οι βασικές μεταβολές που έχουν συντελεστεί το διάστημα αυτό αφορούν:
Α. την απαλοιφή περιοριστικών προδιαγραφών που τείνουν να ευνοούν μονοπωλιακές καταστάσεις ή πολύ συγκεκριμένα εμπορικά προϊόντα ή αποκλειστικά εμπορικά προϊόντα
Β. την εγκατάλειψη φαραωνικών έργων και προμηθειών που δε στηρίζονται σε ώριμες μελέτες ή στις πραγματικές ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής και την εκπόνηση πιλοτικών ή απολύτως αναγκαίων έργων ή προμηθειών μικρότερης έκτασης
Γ. τη δημιουργία προϋποθέσεων που ευνοούν και ενισχύουν τη δυνατότητα των εγχώριων και δη των μεσαίων και μικρότερων επιχειρήσεων να διεκδικήσουν και να αναλάβουν έργα στα οποία έχουν όλα τα εχέγγυα να ανταποκριθούν
Δ. τον εξορθολογισμό της διαδικασίας διαμόρφωσης των προϋπολογισμών των έργων ή προμηθειών καθώς και των σχετικών τελικών δαπανών με τρόπο που να ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες αλλά και με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα
Ε. την αποφυγή φαινομένων δαπάνης χρημάτων για την αγορά λύσεων ή προγραμμάτων που έχουν ήδη αγοραστεί από την εποχή των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων (Νομαρχία Αθηνών, Νομαρχία Πειραιώς, Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, Νομαρχία Δυτικής Αττικής) ή από άλλους φορείς της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης
5. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κεντρικό στοιχείο της δράσης μας το προηγούμενο διάστημα έχει αποτελέσει η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας και η εμπιστοσύνη της Διοίκησης σε αυτό.
Στη βάση αυτή, έγινε δυνατή η προώθηση του σχεδιασμού της υλοποίησης εφαρμογών και παράλληλα η διενέργεια σειράς μελετών από το προσωπικό της Διεύθυνσης.
Ενδεικτικές Εφαρμογές
Α. Εσωτερική (in-house) ανάπτυξη εφαρμογής για την απογραφή και διαχείριση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Περιφέρειας
Β. Εσωτερική (in-house) ανάπτυξη εφαρμογής για την εισαγωγή ηλεκτρονικών διαδικασιών στις συνεδριάσεις του ΠΕ.ΣΥ και της Οικονομικής Επιτροπής
Ενδεικτικές Μελέτες
Α. Μελέτη αναγκών και προδιαγραφών data room.
Β. Μελέτη για την ενίσχυση των πολιτικών ασφάλειας.
Γ. Μελέτη για την ενοποίηση των συστημάτων GIS (συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών).
Δ. Έρευνα για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων και των πιθανών προβλημάτων συμβατότητας από την προώθηση λύσεων Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα στη λειτουργία του φορέα.

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.dinamizois.gr
www.renadourou.gr