Τριπλή… συνεδρίαση στις 25/07

Διαβάστε αναλυτικά

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 25 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει των άρθρων 163 παρ. 4 του Ν. 3463/06 (Δ.&Κ.Κώδικας) και 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015, βάσει των αριθ. 191/2018 και 188/2018 αντίστοιχων αποφάσεων-εισηγήσεων της Οικονομικής Επιτροπής.

• Καλούνται επίσης, δυνάμει του άρθρου 163 παρ. 4 του Ν. 3463/06, η Δ/ντρια Οικ. Υπηρεσιών κα Ανθή Πλεσίτη, ο λογιστής του Δήμου κ. Ανδρέας Μανωλάτος και η ορκωτή ελέγκτρια λογίστρια κα Μαρίνα Χρυσανθοπούλου όπως παραστούν στη Συνεδρίαση, προκειμένου να παράσχουν, λόγω αρμοδιότητος, πληροφορίες προς το Σώμα σχετικά με το μοναδικό θέμα της Η.Δ..


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 25 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει των άρθρων 163 παρ. 4 του Ν. 3463/06 (Δ.&Κ.Κώδικας) και 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

• Καλούνται επίσης, δυνάμει του άρθρου 163 παρ. 4 του Ν. 3463/06, η ορκωτή ελέγκτρια λογίστρια κα Μαρίνα Χρυσανθοπούλου, η Δ/ντρια Οικ. Υπηρεσιών κα Ανθή Πλεσίτη και ο λογιστής του Δήμου κ. Ανδρέας Μανωλάτος όπως παραστούν στη Συνεδρίαση, προκειμένου να παράσχουν, λόγω αρμοδιότητος, πληροφορίες προς το Σώμα σχετικά με το μοναδικό θέμα της Η.Δ..


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την 25η Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επιστροφή ποσού, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος, και διάθεση σχετικής πίστωσης.

2. Έγκριση μείωσης μισθώματος περιπτέρου επί των οδών Περικλέους & Κρήτης 28-Νέα Χαλκηδόνα.

3. Έγκριση επιβολής προστίμου για αυθαίρετη κλάδευση δένδρου επί της πλατείας Κασίμη 4-Νέα Φιλαδέλφεια, βάσει της αριθ. 30/2017 απόφασης Ε.Π.Ζ.

4. Έγκριση 6ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2018.

5. Έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

6. Τροποποίηση/συμπλήρωση απόφασης 121/18 Δ.Σ. λόγω ένταξης προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

7. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης και μελέτης του έργου: «Έργα αντιθορυβικής προστασίας στη Νέα Φιλαδέλφεια – Νέα Χαλκηδόνα» (Α.Μ. 113/18), Προϋπολογισμού: 2.830.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

8. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας»

9. Έγκριση μελέτης Δημοτικής Συγκοινωνίας.

10. Έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Ορισμός και εξουσιοδότηση νομίμου εκπροσώπου για την υποβολή της αίτησης-προσφοράς και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

11. Έγκριση τροποποίησης των Κανονισμών Λειτουργίας των προγραμμάτων ΚΗΦΗ και Κοινωνικό Παντοπωλείο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, βάσει της αριθ. 129/2018 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

12. Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ».

13. Έγκριση οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης (Α.Μ. 90/2018) με τίτλο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων: 1. Κοινόχρηστου χώρου Τουραλί 2. Πλατεία Αγ. Μαρίνας».

14. α) Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης Χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2018 – Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου» 2017 – 2018 του Πράσινου Ταμείου β) Λήψη απόφασης για κάλυψη από ίδιους πόρους του επιπλέον ποσού από την χρηματοδότηση του έργου στον άξονα προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2018» του Πράσινου Ταμείου Τίτλος έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων: 1. Κοινόχρηστου χώρου Τουραλί 2. Πλατεία Αγ. Μαρίνας» (A.M. 90/2018).

15. Λήψη απόφασης επί της πρότασης του Δήμου Νέας Ιωνίας για τροποποίηση του Ε.Ρ.Σ. σε τμήμα του Ο.Τ. 445 για επιβολή νέων όρων και περιορισμών δόμησης, με τον χαρακτηρισμό τμήματός του ως κοινοχρήστου, βάσει της αριθ. 52/2017 απόφασης Ε.Π.Ζ..

16. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών του Δήμου.

• Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ