Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Κυριακή (16/09)

Διαβάστε αναλυτικά

Πρόσκληση σε έκτακτη ειδική Συνεδρίαση Δ.Σ. (19η)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 16.9.2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 10 π.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε έκτακτη ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει των άρθρων 64, 67 παρ. 5 και 74 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/10.

2. Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους πλειοψηφίας και εκλογή νέων τακτικών και αναπληρωματικών μελών αυτής στην Οικονομική Επιτροπή, με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/10.

3. Αποδοχή παραίτησης τακτικών μελών και αναπληρωματικού μέλους πλειοψηφίας και εκλογή νέων τακτικών και αναπληρωματικών μελών αυτής στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/10.

• Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να επανασυγκροτηθούν άμεσα το Προεδρείο του Δ.Σ., η Οικ. Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου για την νόμιμη και ομαλή λειτουργία των συλλογικών οργάνων.

• Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο δεύτερος σε αριθμό ψήφων
Σύμβουλος του επιτυχόντος Συνδυασμού

          Ιωάννης Καλαμπόκης