Συνεδριάζει η επιτροπή διαβούλευσης

Διαβάστε αναλυτικά

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 29 Μαϊου2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 7.30 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς Ανδρέας Παπανδρέου» ( Π.Π.Ι.Ε.Δ.) , επί της οδού Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2, Νέα Φιλαδέλφεια (τηλ. 213 2049055) σε δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, δυνάμει του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.Α’/87/76-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις διατάξεις του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

• Διατύπωση σχετικής γνώμης σχετικά με τη λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας».

                       Ο Δήμαρχος
Νέας Φιλαδέλφειας –Νέας Χαλκηδόνας

          Αριστείδης Βασιλόπουλος