Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την 27η Μαρτίου 2019, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών του Δήμου.
 2. Έγκριση κατ΄εξαίρεση εγγραφής βρέφους σε Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου.
 3. Έγκριση παραμονής μισθωτή σε περίπτερο επί των οδών Μιαούλη & Κρεσταίνης-Ν.Φ. (επανεισαγωγή).
 4. Έγκριση πολιτιστικής εκδήλωσης (καλλιτεχνικής έκθεσης) του Δήμου και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης.
 5. Έγκριση επιχορήγησης αθλητικών συλλόγων και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης.
 6. Έγκριση απολογισμών εσόδων-εξόδων 1ης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης οικ. ετών 2011-2018, βάσει της αριθ. 16/2019 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
 7. Έγκριση κριτηρίων επιλογής αιτήσεων εγγραφής στους Παιδικούς και  Βρεφονηπιακούς Σταθμούς τους Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας.
 8. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Στεκιού Νεολαίας, κατόπιν εισήγησης της συσταθείσας με την αριθ. 74/2019 απόφαση Δ.Σ. διαπαραταξιακής επιτροπής.
 9. Επικύρωση Πινάκων Ωφελουμένων έτους 2019 της πράξης «ΔΟΜΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5003609 (Β΄φάση).
 10. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντήρηση οδοποιίας Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας» (ΑΜ :197/2017).
 11. Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδοποιίας Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας» (ΑΜ :197/2017).
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων πλατείας Ελ. Βενιζέλου» (Α.Μ. 60/2016).
 13. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών του Δήμου
 • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ